2015 Calendar

Models:

Manisha and Aditya
Nirmala
Mary Jyothi
Himavarsha
Vibuthi Jain
Preethi Parimala
Avani Gowri Shankar
Sandhya
Sunanda
Komal Sai
Baby Sanjna
Sushma
Naveena
Vaishnavi